Disclaimer

De informatie van deze disclaimer geldt voor alle bezoeken aan en het gebruik van deze internetsite en voor alle informatie en gegevens die op of via deze internetsite worden aangeboden. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.

Aansprakelijkheid

Hoewel wij deze site met de grootste zorg hebben samengesteld en nauwgezet onderhouden, kunnen wij niet garanderen dat de site altijd foutloos of ononderbroken functioneert en dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is. De inhoud of werking van deze site kunnen wij zonder aankondiging veranderen.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de gegevens en informatie op deze internetsite. Ook aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens en informatie of de (tijdelijke) onmogelijkheid de internetsite te gebruiken.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van elektronische berichten, van het niet of verlaat aankomen van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

De informatie op deze website is niet bedoeld als deskundig persoonlijk advies in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft), maar bedoeld als om een ieder te informeren over Omega Adviesgroep en de door haar ontplooide activiteiten Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als u zonder verificatie of persoonlijk advies van één van onze medewerkers de informatie gebruikt en een offerte aanvraagt, doet u dit voor eigen rekening en risico.

Verwijzingen
Soms verwijzen wij naar informatie van derden, bijvoorbeeld via (hyper)links. Wij beoordelen deze informatie niet op juistheid, volledigheid of actualiteit. Deze links impliceren geen relatie met of goedkeuring door ons. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud of specifieke informatie van internetsites die een (hyper)link hebben opgenomen naar onze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen.

Rechten
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij Omega Adviesgroep of haar licentiegevers (als er bv producten worden aangeboden van derden die daarop de rechten hebben rusten). Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het niet toegestaan om de inhoud van deze site te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeelte te verveelvoudigen en/of openbaar te maken of aan derden ter beschikking te stellen.